top of page

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
събирани и обработвани от „ЙОПА“ ЕООД
на сайта yopaschool.com и в Детска езикова школа YOPA

Настоящата Декларация за поверителност се създава въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 за
защита на личните данни на физическите лица и на Закона за защита на личните данни, с цел
да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни и данните на Вашите
деца, които се обучават в Детска езикова школа YOPA, в качеството ни на администратор, както
и за Вашите права.
С използването на сайта и неговите функции, потребителите се съгласяват и изрично приемат
техните лични данни да бъдат събирани и обработвани за целите, описани по – долу.

I. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ

1. Администратор на Вашите данни и данните на децата, обучаващи се в Детска езикова
школа YOPA е дружество „ЙОПА“ ЕООД, ЕИК 206862935, със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, ул. Босилек № 5.
2. В случай на необходимост, всеки потребител на сайта и на школата може да осъществи
връзка с администратора на: тел: 0889128899, email: yopaschool@gmail.com или изпращане
на запитване чрез онлайн формата на сайта.

II. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. „ЙОПА“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, както и данните
на децата, обучаващи се в школата, които са нужни за изпълнение на заявените от Вас
услуги. Данните Ви служат за Вашата идентификация и контакт с Вас във връзка с
провеждането на обучението, както и за информираност за услуги, за които може да
проявявате интерес.

ІІІ. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

1.Идентифициращи данни, имена и данни за контакт: адрес, телефон и електронна поща.
Използваме информацията за идентифицирането Ви във връзка с услугите, които ползвате, или
към които сте проявили интерес и при издаване на фактури на Ваше име.
2.Идентифициращи данни за деца: Личните данни на деца под 14 г. се обработват и събират
със съгласие на родителите им. За нуждите на идентифицирането на децата при участие в курс
събираме имената на детето, дата на раждане, училище, телефон и имейл.
3. Аналитични и други информационни данни от НТТР хедъри, бисквитки и други онлайн
инструменти;
ІV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
1. Обработваме лични данни за следните цели:
- Обучение, възпитание и социализация на децата;
- Наблюдение и докладване за напредъка на децата;

- Осигуряване на подходяща грижа;
2. Данните за контакт използваме за обратна връзка по време на провеждане на обученията и
промоционална информация за предлаганите от нас услуги. Личната информация, която
събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно услугите ни и предстоящи събития.

V. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. „ЙОПА“ ЕООД може да предаде Вашите лични данни и данните на децата, които се обучават,
на физически/юридически лица обработващи лични данни, които са сключили договор с нас
(например външни доставчици на услуги като: компютърна поддръжка, счетоводни дружества,
банкови институции, и др.).
2. „ЙОПА“ ЕООД може да предаде Вашите лични данни и данните на децата, които се
обучават, на обработващи лични данни, които обработват аналитичните и други
информационни данни от НТТР хедъри, „бисквитки“ и други онлайн инструменти, напр. Google
Analytics;
3. „ЙОПА“ ЕООД може да предаде Вашите лични данни и данните на децата, които се обучават,
на органи на властта и за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления.
4. „ЙОПА“ ЕООД не извършва трансфер на данни към други държави.
VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

I. Вашите лични данни и данните на децата, които се обучават, се съхраняват за период,
не по–дълъг от необходимия за изпълнение на задълженията по сключения договор,
освен в случаите, когато закон изисква съхранение за по – продължителен период.
II. Личните данни, за които е изтекъл определеният и нужен срок за обработване и
съхранение, подлежат на окончателно изтриване.

VIII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

1. Ако сте предоставили Ваши лични данни и данни за Вашето дете на „ЙОПА“ ЕООД, Вие
разполагате със следните права съгласно ОРЗД:
1.1. Право на достъп
1.2. Право на коригиране
1.3. Право на изтриване („Да бъдеш забравен“)
1.4. Право на ограничаване
1.5. Право на преносимост
1.6. Право на възражение
2. Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:
2.1. лично, чрез подаване на писмено заявление на място на адреса на Администратора;
2.2. по електронен път, на имейла на Администратора
3. Вие имате право да сезирате компетентния надзорен орган - Комисията за защита на
личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

С настоящата Декларация за поверителност, администраторът декларира, че ще обработва
събраните лични данни само и единствено за целите, посочени по – горе. Ако администраторът
желае да обработва тези данни, за цели, различни от тези, за които първоначално са събрани,
последният предварително да получи изричното съгласие за това обработване.

bottom of page