top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
в детска школа по английски език YOPA

1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и „ЙОПА“
ЕООД, организатор на Детска школа по английски език YOPA
2. Детска школа по английски език YOPA организира извънучилищно обучение по
английски език за деца от 1-ви до 6-ти клас, като осигурява необходимата материално-
техническа база, квалифицирани преподаватели и условия за нормалното протичане
на учебния процес.
3. Курсовете в детска школа по английски език YOPA се организират от „ЙОПА“ ЕООД,
ЕИК: 206862935, в учебната база на ул. „Алеко Константинов“ № 8а, град Пловдив.
4. Услугите се предоставят при условията на индивидуално сключен договор с
родителите / настойниците на всяко дете, както и при спазване на настоящите общи
условия.
5. При записване в курс, родителите/настойниците, в допълнение към индивидуалния
договор, подписват:
6.1.декларация за съгласие/несъгласие за публикуване снимки, видео или аудио
материали с участие на тяхното дете в уебсайта или фейсбук страницата на училището:
6.2.декларация за предоставяне на лични данни
6.3.декларация съгласие за участие на детето в изнесени уроци извън учебната база.
6. Мястото в курса се счита за заето след заплащане на съответната таксата. Таксите са
публикувани предварително, преди започване на съответния курс, на сайта
yopaschool.com в секция „график и цени“. Информация за цени и курсове може да бъде
получена и на място в офиса на Детска езикова школа YOPA.
7. Таксите за курсовете се заплащат само по банков път, по банкова сметка на ЙОПА
ЕООД, публикувана в секция „контакти“ на сайта yopaschool.com и упомената в
индивидуалния договор.
8. В цената на курсовете са включени:
8.1. такса обучение;
8.2. индивидуална консултация в рамките на два учебни часа (веднъж за срок, при
отсътвие на ученика от занятия); *Приложима само при целогодишните курсове.
8.3. изпит и издаване на сертификат за завършен курс.
8.4. допълнителни индивидуални учебни материали, различни от комплекта учебник и
учебна тетрадка.
9. Yopa има правото да определя системата и методите на обучение, както и комплекта
учебник и тетрадка за всеки курс.
10. Цената на комплекта учебник и учебна тетрадка не е включена в таксата за обучение и
се заплаща отделно.
11. Минимален брой курсисти в група е четири, максимален - десет. За трима и по-малко
курсисти, „ЙОПА“ ЕООД има право да отмени курса, като възстанови платената до
момента такса на записаните предварително курсисти, без да дължи допълнителни
неустойки.
12. Занятията се провеждат в дни и часове по график, упоменат изрично в договора за
предоставяне на услуги, който се сключва при записване.
13. При неявяване на нито един курсист за занятие по график, не по вина на Yopa,
занятието се счита за проведено.

14. При отсъствие на преподавател, YOPA има право да замести преподавателя с нов или
да отложи провеждането на съответните занятия. При отлагане на занятие, курсът
автоматично се удължава по същия график с броя на отложените занятия.
15. При забрана от компетентни държавни органи за провеждане на присъствени
занимания в школата поради извънредно положение, форсмажорни обстоятелства,
извънредна епидемологична обстановка и пр. за повече от 1 седмица, YOPA има право
да провежда занимания в дистанционна форма за времето до разрешаване
възобновяване на присъствените занимания.
16. Ако курсист се откаже от курс, за който е записан, до деня на началото на курса,
курсистът има право да му бъде възстановена внесената до момента от него сума за
такса за съответния курс. Закупени учебници не могат да бъдат върнати и цената,
заплатена за учебниците не се възстановява.
17. В случай, че курсист се откаже от курса след неговото започване, заплатената такса не
се възстановява.
18. В случай, че курсист изяви желание да бъде прехвърлен в друга група от настоящия или
следващ учебен срок, е необходимо да подаде писмено заявление за прехвърляне.
19. При наличие на свободни места, курсистът може да продължи обучението си в новия
курс, без да дължи такса за прехвърляне.
20. YOPA си запазва правото, едностранно и без да дължи неустойки и връщане на вече
платени суми, да прекрати участието на курсист в обучението при:
20.1. Неспазване на нормите на добро поведение по време на занятията;
20.2. Умишлено увреждане на учебната база на YOPA;
20.3. Неплащане на дължимите такси в срокове, упоменати в настоящия документ.

bottom of page